Қызметтік әдеп қағидалары

Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің
«Талдау және ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік кәсіпорны
қызметкерлерінің қызметтік әдеп қағидалары

1. Осы Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің «талдау және ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны қызметкерлерінің қызметтік этикасының қағидалары (бұдан әрі – қағидалар) «сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» 2015 жылғы 18 қарашадағы № 410-V ҚРЗ Қазақстан Республикасының Заңына, Кәсіпорынның Жарғысына және өзге де ішкі құжаттарына сәйкес әзірленді.

2. Осы Ереже Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің «талдау және ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны (бұдан әрі – кәсіпорын) қызметкерлерінің мінез-құлқының негізгі нормаларын белгілейді.

3. Кәсіпорын қызметкерлерінің ереже нормаларын мүлтіксіз сақтауы қоғам тарапынан кәсіпорын қызметіне сенім білдіру мен қолдаудың қажетті шарты болып табылады.

4. Осы Қағидалардың мақсаттары:

1) кәсіпорын қызметкерлерінің бойында жоғары корпоративтік мәдениетті қалыптастыру;

2) кәсіпорын ұжымында қолайлы моральдық-психологиялық ахуал қалыптастыру және қолдау;

3) кәсіпорынның имиджін нығайту және арттыру.

5. Кәсіпорын қызметкері қызметтік этиканың мынадай қағидаттарын басшылыққа алады:

1) заңдылық;

2) адалдық;

3) әділдік;

4) өзінің лауазымдық міндеттерін орындау процесінде ең жоғары өнімділікке және өнімділікке ұмтылу;

5) қызметкердің лауазымдық міндеттерін орындамағаны не тиісінше орындамағаны үшін, қызметкердің алдына қойылған міндетті өзге бейіндегі қызметкерге бергені үшін, сондай-ақ оның өз өкілеттіктерін асыра пайдаланғаны үшін жеке жауаптылығы.

6. Кәсіпорын барлық қызметкерлер жоғарыда көрсетілген қызметтік этика қағидаттарын сақтайды, лауазымдық міндеттерін орындау кезінде жеке қарым-қатынас немесе жеке пайда емес, кәсіпорынның мүдделерін басшылыққа алады деп күтеді.

7. Жұмысқа қабылдау кезінде кәсіпорын қандай да бір белгілер бойынша ешқандай кемсітуге жол бермейді. Кадрларды іріктеу және жоғарылату тек кәсіби қабілеттер, білім мен дағдылар негізінде жүзеге асырылады.

8. Кәсіпорын басшылығына керек:

1) нақты қалыптасқан жағдайды ескере отырып, өз міндеттерін тиісінше орындауға, жұмысты ұйымдастыруға және жоспарлауға міндетті;

2) қарамағындағы қызметкерлерден олардың лауазымдық міндеттерінің шеңберінен шығатын тапсырмаларды орындауды талап етпеуге, басқа адамдарды құқыққа қарсы теріс қылықтар жасауға мәжбүрлемеуге;

3) өзі басқаратын Бөлімше қызметкерлерінің лауазымдық міндеттерін, тапсырмаларын сапалы орындауына жауапты болу;

4) адамгершілік мінез-құлықтың үлгісі болу;

5) қызметтік міндеттерін тиімді атқару үшін өзінің кәсіби деңгейі мен біліктілігін арттыруға міндетті;

6) бейтарап болуға, өзінің кәсіптік қызметіне ықпал етуге жол бермеуге міндетті;

7) өзіне жүктелген міндеттердің объективті орындалуына күмән тудыруы мүмкін кез келген іс-әрекеттер мен шешімдерден аулақ болуға тиіс;

8) өзінің лауазымдық міндеттерін атқару процесінде басқа адамдарға шыдамдылық, сыпайылық, әдептілік және құрмет көрсетуге, мұны бағынысты қызметкерлерден талап етуге міндетті;

9) қарамағындағылардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы сақтауын жеке бақылауды қамтамасыз етуге, сыбайлас жемқорлық көріністерінің алдын алу бойынша уақтылы және түпкілікті шараларды қабылдауға;

10) осы Қағидалардың талаптарын бұзу фактілеріне қағидатты түрде ден қоюға, кінәлілердің жауапкершілігімен қатар өзінің жеке жауапкершілігі туралы мәселені қоюға дайын болуға тиіс.

9. Кәсіпорынның құрылымдық бөлімшелерінің басшылары:

1) ұжымдағы қолайлы моральдық-психологиялық ахуалды қамтамасыз етуге, ол ұжымдағы жұмыстың жайлылық дәрежесімен, тілектестік және шынайы өзара қарым-қатынастармен, ұжымның оң дәстүрлерімен сипатталуға тиіс;

2) кәсіпорынның алға қойған стратегиялық мақсаттарына қол жеткізуіне бағытталған, пікірлестер ұжымын құра отырып, қарамағындағы қызметкерлердің ортақ іске қатыстылық сезімін дамытуға ұмтылу;

3) Ұжымда ұйымшылдықты, іскерлік өзара қарым-қатынасты және сындарлы ынтымақтастықты орнату мен нығайтуға ықпал етуге міндетті;

4) Бағыныстылардың жеке басының қадір-қасиетін құрметтеуге, олардың өздерінің кәсіби пайымына ие болу құқығына түсіністікпен қарауға, әсіресе, бұл пайым өзінің ұйғарымынан өзгеше болған кезде, Бағыныстылармен қарым-қатынастарда объективтілік танытуға;

5) қауесеттердің, өсектердің, адалдық көріністерінің таралуын болдырмай, этикалық нормалар негізінде бағыныштылардың өзара қарым-қатынастарын реттеуге;

6) меритократия қағидаттарын сақтауды қамтамасыз етуге, кадр мәселелерін шешу кезінде туыстық, жерлестік және жеке басына берілгендік белгілері бойынша артықшылық көрсетпеуге міндетті.

10. Кәсіпорынның қызметкерлеріне жөн:

1) адал, әділ және қарапайым болуға, азаматтармен және әріптестерімен қарым-қатынаста сыпайылық пен әдептілік танытуға;

2) азаматтардың бақылау хаттары мен өтініштерін қарау кезінде төрешілдік пен сөзбұйдаға салу көріністеріне жол бермеуге, олар бойынша уақтылы шаралар қолдануға міндетті;

3) лауазымдық міндеттерін атқару кезінде кімнің ықпалынан тәуелсіз болуға кімнің болса да артықшылық көрсетпеуге;;

4) кәсіпорынның басқа қызметкерлері тарапынан ереже нормаларын бұзу фактілеріне жол бермеуге және жолын кесуге міндетті;

5) өзінің іс-әрекеттерімен қоғам тарапынан негізді сынға себепкер болмауға, сынағаны үшін қудалауға жол бермеуге, орынды сынды кемшіліктерді жою мен өзінің қызметін жақсарту үшін пайдалануға құқылы;

6) басқалардың пікіріне мұқият болу;

7) сөз бен істің бірлігін қамтамасыз етуге, уәделерді орындауға;

8) өз қателіктеріңізді жасырмаңыз/мойындамаңыз;

9) нәтижелер сапасының тиісті деңгейін ұстап тұру үшін басшылардың ескертулерінен кейін өз біліктілігін арттыру үшін қажетті күш-жігер жұмсауға міндетті;

10) дөрекілік, адамдық қадір-қасиетін кемсіту, жөнсіздік, орынсыз мінез-құлық фактілеріне жол бермеуге тиіс;

11) кәсіпорынның басқа қызметкерлеріне олардың функционалдық міндеттерін орындауға кедергі келтіретін іс-әрекеттерге жол бермеуге міндетті;

12) кез-келген жағдайда әріптестер мен азаматтарға әрқашан шыдамды және құрметпен қарауды көрсетуге, агрессивті мінез-құлыққа, қиянатқа немесе дөрекілікке, сондай-ақ әріптестермен және азаматтармен қарым-қатынас кезінде нормативтік емес лексиканы пайдалануға жол бермеуге;

13) өз әріптестері туралы жеке басының қадір-қасиеті мен кәсібилігіне нұқсан келтіретін ақпарат таратпауға;

14) кәсіпорынның іскерлік беделіне және имиджіне тікелей немесе жанама залал келтіруі мүмкін жанжалды жағдайларға жол бермеу;

15) мемлекеттік саясат және қызметтік ісінің мәселелері жөніндегі өз пікірін, егер ол жариялауға рұқсат етілмеген қызметтік ақпаратты ашатын болса және мемлекеттің лауазымды адамдарының, мемлекеттік басқару органдарының атына әдепке сай емес сөздер айтудан тұрса, көпшілік алдында білдірмеуге құқығы бар;

16) кәсіпорын қызметінің мәселелері бойынша ақпаратты кәсіпорын атынан жарияламауға міндетті;

17) сыбайлас жемқорлық көріністеріне қарсы тұру;

18) өзінің қызметтік міндеттерін атқару кезеңінде киімнің іскерлік стилін қатаң сақтауға, іскерлік этикетті сақтауға міндетті.

11. Кәсіпорын қызметкерлеріне тыйым салынады:

1) мүліктік және мүліктік емес игіліктер мен артықшылықтар алу немесе табу мақсатында, ресми таратылуға жатпайтын қызметтік және өзге де ақпаратты пайдалануға құқылы;

2) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларды қоспағанда, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қызметтік міндеттерін атқаруға байланысты сыйлықтар қабылдауға құқылы;

3) егер шаруашылық етуші субъектіні басқару немесе басқаруға қатысу Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес олардың лауазымдық міндеттеріне кірмейтін болса, шаруашылық етуші субъектіні басқаруға өз бетінше қатысуға, мүліктік немесе өзге де игіліктер алу мақсатында өздерінің қызметтік өкілеттіктерін құқыққа сыйымсыз пайдалану арқылы ұйымдардың немесе жеке тұлғалардың материалдық мүдделерін қанағаттандыруға жәрдемдесуге құқығы бар.

12. Қызметтік әдеп мәселелерін және/немесе қағидаттарды бұзудың өзге де жағдайларын кәсіпорын қызметкерлері талқылауы мүмкін:

1) тікелей басшымен;

2) Егер ереже нормаларын тікелей басшының өзі бұзған жағдайда, деңгейі бойынша келесі басшымен.

13. Егер талқылау нәтижелері бойынша қолайлы шешім табылмаса, онда:

1) ұсынымдар алу және/немесе тиісті шаралар қабылдау үшін кадр жұмысы және іс жүргізу бөлімін хабардар етуге міндетті;

2) кадр жұмысы және іс жүргізу бөлімі егер ереже нормаларын директордың орынбасары бұзған жағдайда, директордың жетекшілік ететін орынбасарының немесе кәсіпорын директорының төрағалығымен мүдделі тұлғалар қатарынан комиссия құрсын.

14. Қалыптасқан жағдайды шешу кезінде кәсіпорын тексерілген фактілер мен сенімді ақпаратты басшылыққа алады.

15. Әрбір қызметкер өзінің мінез-құлқына, өзара сенім мен құрмет атмосферасын құруға, іске адал қарым-қатынас жасауға жауапты. Әріптестермен ашық және белсенді білім мен тәжірибе алмасу, мамандандырылған көмек көрсету қызметкерлердің кәсіби өсуінің және кәсіпорынның жалпы қызметіндегі жоғары жетістіктердің кепілі болып табылады.